magyar english
Cincér Hírlevél
Szakvezetési segédlet
Hiúz Ház – Erdei Iskola és Látogatóközpont Királyréten
Kökörcsin Ház
Nemzeti Parki Termék védjegy

Közadatkereső
Földművelésügyi Minisztérium
Haszonbérleti pályázati felhívások

A 1338/2015 (V.27.) Kom. határozatban rögzített feladat végrehajtásához kijelölt kapcsolattartó adatai:

Bakos Dorottya,
birtokügyi referens
Tel.: + 36 1 391 4623
E-mail:
bakosd@dinpi.hu

Pályázati felhívás
 
 
Pályázati felhívás a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében lévő látogatói kiszolgáló helyiség – büfé céljára történő – bérlésére vonatkozóan.
   
 

Tartalomjegyzék

 

Bevezetés

1.    A pályázati eljárásban résztvevők köre

2.  A szerződéses jogviszony időtartama

3.  A regisztráció helyének, módjának, határidejének és a pályázati dokumentáció ellenértékének meghatározása

4.  A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje

5.  A pályázati eljárás, valamint a pályázat hivatalos nyelvének megjelölése

6.  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti főbb pályázati adatok

7.  Az ajánlati kötöttség határideje, és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírások

8.  A pályázatok bontásának helye és időpontja

9. A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó értékelési szempontok

10.   A pályázatok elbírálásának időpontja vagy határideje

11. A pályázat érvényességének feltételei

12. Az ellenszolgáltatás minimális összege

13. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások

14. Az ajánlattevők értesítésének módja időpontja

15. Szerződéskötésre vonatkozó előírások

16. Hiánypótlás

17. Egyéb rendelkezések


Bevezetés

 

A pályázat célja:


A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény célja értelmében, a természetvédelmi közcélok megvalósítása, az élő és élettelen természeti értékek megóvása, a természeti vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, értékének fenntartható módon való növelése érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (1) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet, amelynek célja bérleti szerződés kötése, melynek keretében a nyertes ajánlattevő –  a  Szemlő-hegyi-barlangban található, a pályázati dokumentáció mellékleteként csatolt alaprajzon ábrázolt, összesen 23,65 m2 területű látogatói kiszolgáló helyiséget (a továbbiakban: bérlemény) büfé  céljára használja. A nyertes pályázónak (Bérlőnek) a bérlemény használatára csak és kizárólag a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének nyitvatartási idejében (a keddi, üzemszüneti nap kivételével hétfőtől vasárnapig 10.00 órától 16.00 óráig) van lehetősége, kivéve abban az esetben, ha a mindenkori barlangüzem vezetőtől előzetes – alkalmanként külön-külön – írásbeli hozzájárulást szerzett. A bérleményt a Bérlőnek, illetve a bérleményben az engedélyével, vagy rá tekintettel tartózkodó valamennyi személynek legkésőbb a fogadóépület zárásának időpontjában el kell hagynia.

 

 

1.  Az eljárásban pályázóként résztvevők köre:

A DINPI felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás tárgyát képező bérleti szerződés megkötésére irányuló pályázati eljárásban pályázóként vehet részt:

 

              a) egyéni vállalkozó,

              b) gazdasági társaság.

Minimumkövetelmények:

Pályázó nyilatkozik, hogy alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói, illetve közreműködői közül legalább 1 fő az élelmiszerek előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos munkakörökben dolgozók számára az élelmiszer higiéniáról szóló 852/2004|EK rendeletben, valamint az az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (Vll.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendeletben meghatározott előírások és/vagy a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. törvény alapján eredményesen elvégzett képzésben részesült, és erről a bizonyítványmásolatokat pályázatában csatolja.

Pályázó referencialevéllel köteles igazolni, hogy a pályázat közzétételét megelőző három évben - legalább 24 hónap folyamatos - nagy látogató létszámú forgalmi helyen (minimum 25.000 fő/év) vendéglátói kiszolgáló szolgáltatást nyújtott.

Pályázó a Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított igazolást köteles benyújtani arról, hogy mint adózó az Art. 6./A. § 1. bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, ezért megbízható adózónak minősül.

A nyertes Pályázó (a továbbiakban mint Bérlő is) tudomásul veszi, hogy a bérleményt csak büfé céljára jogosult használni, azt másnak albérletbe, illetve használatra sem ingyenesen, sem visszterhesen át nem adhatja. Bérlő kötelezi magát továbbá arra, hogy tevékenysége során a Szemlő-hegyi-barlang profiljának megfelelően elsőbbséget biztosít a környezetbarát áruk számára (környezetbarát csomagolás, visszaváltható palack, fair trade-, közvetlen kereskedelem, stb.), tevékenységének tervezésekor és végzésekor a lehető legnagyobb mértékű energia- és víztakarékosság érdekében a szükséges intézkedéseket bevezeti, továbbá a szelektív hulladékgyűjtés érdekében elhelyez megfelelő számú és felirattal ellátott edényt. Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy meleg ételt az üzemeltetés során nem készíthet, illetve nem biztosíthat sem saját célra, sem a látogatók számára. Bérlő tudomásul veszi, hogy az üzemeltetés során a szeszesital kimérés és árusítás, a zeneszolgáltatás, továbbá zajjal járó tevékenység, társasjáték nem szolgáltatható, illetve nem folytatható. Bérlő vállalja, hogy műanyag tányért, poharat, evőeszközt nem használhat az üzemeltetés során, illetve környezetbarát, lebomló takarító és mosogatószert használ, továbbá a keletkező hulladékmennyiség minimalizálására törekszik. A DINPI a bérleti szerződés elválaszthatatlan részét képező nyilatkozatában vállalja, hogy a Bérlő által a Bérlemény üzemeltetése során keletkezett hulladékot befogadja, és a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsoltan elszállíttatja. Bérlő vállalja továbbá a csökkentett só, és cukortartalmú, egészségre káros adalékanyagoktól mentes élelmiszerek és üdítőitalok, tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek, teljes kiőrlésű gabonából készült kenyér és péksütemények forgalmazását.

 

2. A szerződéses jogviszony időtartama:

A szerződés hatálybalépésének dátuma: az illetékes hatóságnak (Budapest, II. Ker. Polgármesteri Hivatal) a bérleti jogviszony létrejötte alapján hozott, a Bérlő tevékenységét engedélyező határozata jogerőre emelkedésének, tudomásul vételének, vagy a tevékenység bejelentésének napján lép hatályba.

A szerződés lejáratának dátuma: 2018. december 31.


3. A regisztráció helyének, módjának, határidejének és a pályázati dokumentáció ellenértékének meghatározása:

3.1. A regisztráció, illetve a pályázati dokumentáció átvételének helye előre egyeztetett időpontban:

 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,

1121 Budapest, Költő u. 21. „A” Irodaépület II. emelet 1. szoba

Tel.: 06-30/663-4665


3.2. A regisztráció és a pályázati dokumentáció átvételének módja

 

A pályázónak a regisztráció keretében a pályázati dokumentációt meg kell vásárolnia. A dokumentáció ellenértékét a Pályázó a regisztráció helyén kézhez kapott postai befizetési csekken történő befizetéssel, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711813 számlaszámra átutalással tudja megfizetni.


A DINPI képviseletében eljáró személy a Pályázati Dokumentációt a pályázati dokumentáció ellenértékének befizetését követően, valamint az aláírt titoktartási nyilatkozat ellenében adja át. A Pályázati Dokumentáció az alábbi időpontokban vehető át a pályázati regisztráció időtartama alatt:

 

hétfő-péntek: előre egyeztetett időpontban, Szűcs Gábor területkezelési és üzemeltetési referens (mobil: 06-30/663-4665).

 

A Pályázati Dokumentáció tartalmazza:

  • Bérleti Szerződés Tervezetet mellékletekkel,
  • Nyilatkozatmintákat, adatlapot a pályázaton történő részvétel érvényességi feltételeinek történő megfelelőségéről.

A pályázati dokumentáció ellenértékének befizetését igazoló bizonylatnak, vagy banki átutalás esetén a közlemény rovatnak tartalmaznia kell a befizetés jogcímét, és a pályázat megnevezését, továbbá a regisztrációkor kapott azonosítószámát.

Banki átutalás esetében a pályázati dokumentáció átvétele legalább 3 munkanappal a regisztrálást követően lehetséges. A pályázati dokumentáció ellenértékének megfizetése hiányában a Pályázó regisztrációja érvénytelen.


A regisztráció során a pályázónak meg kell adnia azt a bankszámlaszámot, amelyre a Pályázati Felhívás esetleges visszavonása esetén a pályázati dokumentáció ellenértékének visszafizetését kéri. Bankszámlaszám hiányában a regisztráció során megadott címre (lakóhely, székhely), postai úton történik a visszafizetés.

 

A regisztráció megtörténte az érvényes pályázat benyújtásának feltétele.


3.3. A pályázati dokumentáció ellenértékének összege:

 

bruttó 20.000,-Ft, azaz bruttó húszezer forint..

 

3.4. A regisztráció határideje:

A pályázaton regisztrálni 2017. december 4-től 2017. december 20. napjáig munkanapokon 09 órától 13 óráig telefonon (mobil: 06-30/663-4665) előre egyeztetett időpontban lehet.  

 

4. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:

Felhívjuk a pályázaton résztvevők figyelmét, hogy az alábbiakban részletezett dokumentumok a benyújtott pályázat részét kell, hogy képezzék. Az alábbiakban részletezett bármely dokumentum hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után:

-        Pályázati Adatlap (Pályázati Dokumentáció része)

-        Bérleti díjra vonatkozó részletezett ajánlati ár

-        Nyilatkozatok a pályázaton történő részvétel érvényességi feltételeinek történő megfelelőségéről (Pályázati Dokumentáció része)

-        A bérleményhez nem tartozó kiegészítő helyiség (mellékhelyiség) használatának biztosításáról szóló, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társaság (1025 Budapest, Pusztaszeri út 35., mobil: 06-70/881-1477, e-mail: mkbtiroda@gmail.com), mint a DINPI-vel bérleti jogviszonyban álló harmadik fél hozzájáruló nyilatkozata.

 

A pályázat részét képező minden dokumentumot eredeti, vagy hiteles másolatban kell csatolni a pályázathoz.

 

A pályázó a DINPI külön felhívása nélkül, legkésőbb a szerződéskötéskor köteles a pályázatában foglaltakat, illetve a pályázati feltételeknek való megfelelést igazolni. Ennek hiányában a nyertes pályázóval szerződés nem köthető.

 

4.1. A pályázat benyújtásának helye, ideje:

Személyesen a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 1121 Budapest, Költő u. 21. „A” Irodaépület II. emelet 1. szoba 2017. december 11-től 2017. december 20. napjáig, munkanapokon 09 órától 13 óráig telefonon (mobil: 06-30/663-4665) előre egyeztetett időpontban lehet.


Postai úton a  1525 Budapest, Pf. 86. postacímre történő megküldéssel.

Felhívom a szíves figyelmét, hogy Igazgatóságunk a Központi Érkeztető Rendszeren keresztül kapja meg postai küldeményeit, mely több nappal meghosszabbíthatja a kézbesítést.

4.2. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázó a pályázatát 1 db zárt borítékban,  2 példányban,- ebből egy példányt magánszemélyeknél minden oldalon a pályázó eredeti aláírásával, illetve meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazott aláírásával ellátva, gazdasági társaság esetén minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, 1 példányt másolatban - köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben az adott pályázati azonosítószám feltüntetésével postai úton, vagy a 4.1. pontban szereplő cím alatt, személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani.


A postán feladott pályázatnak a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben be kell érkeznie a DINPI-be. A határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelennek minősül. A pályázat postára adása esetén a késedelmes beérkezésből eredő esetleges károkért a felelősség kizárólagosan a pályázót terheli.

 

A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni:

„AJÁNLAT – Szemlő-hegyi-barlang büfé,

Csak bizottságilag bontható fel!

Szűcs Gábor S.K.”

 

Az eredeti pályázati példány fedőlapját az „Eredeti” megjelöléssel szükséges ellátni.

 

A jelen pontban fent írtaktól való eltérés a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

A pályázatokat a fentieken túl, folyamatos oldalszámozással, összetűzve vagy összefűzve köteles benyújtani a pályázó.

 

A folyamatos oldalszámozás, valamint az összetűzés, vagy az összefűzés hiánya nem teszi érvénytelenné a pályázatot, de az abból eredő vita esetén a DINPI a pályázat tartalmáért nem vállal felelősséget.

 

A pályázó meghatalmazottja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolni meghatalmazotti minőséget, és képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét.

 

A közzétett Pályázati Felhívás alapján megindult eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja a pályázatát.

 

4.3. A pályázat benyújtásának határideje:

 

2017. december 20., 13.00 óra

 

5. A pályázati eljárás, valamint a pályázat hivatalos nyelvének megjelölése:

Az eljárás, valamint a pályázat nyelve magyar.

Fentiekre tekintettel a pályázóknak valamennyi iratot, nyilatkozatot, igazolást és okiratot magyar nyelven kell becsatolni.

A nem magyar nyelvű iratok, nyilatkozatok, igazolások és egyéb okiratok vonatkozásában, azok hiteles fordítását kell csatolni a pályázathoz.

 

6. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti főbb pályázati adatok

6.1. A bérleti jogviszonnyal érintett vagyonelem megjelölése:

A Magyar Állam tulajdonában és a DINPI vagyonkezelésében lévő – a Szemlő-hegyi-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 74/2007. (X. 18.) KvVM rendelet értelmében védett természeti területen fekvő – Budapest II. ker. 15312 hrsz-ú földrészleten található (ugyancsak a DINPI vagyonkezelésében lévő) Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületben lévő, a pályázati dokumentáció mellékletében csatolt alaprajzon ábrázolt, összesen 23,65 m2 területű látogatói kiszolgáló helyiség.

6.2. A megkötendő szerződés típusa: bérleti szerződés.

6.3. A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

Az ajánlattevő a bérleményt a felek között kötendő bérleti szerződés alapján kizárólagosan jelen Pályázati Felhívásban, illetve a bérleti szerződéstervezetben rögzített módon, büfé céljára jogosult használni, illetve hasznosítani.

A hasznosításra vonatkozó további fontosabb feltételeket, és a bérlemény használatáért járó ellenérték teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat a Pályázati Felhívás 12., 13. pontja, valamint a Pályázati Dokumentáció tartalmazza.


7. Az ajánlati kötöttség határideje és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírások

 

 7.1. Az ajánlati kötöttség határideje:

 

A pályázók ajánlati kötöttségének időtartama a pályázat benyújtási határidejének lejártától számított legalább 80 nap.

 

A DINPI felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a pályázatában foglaltakhoz kötve van, kivéve, ha a DINPI ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést köt, vagy a Pályázati Felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

 

7.2. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása:

 

A DINPI külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttségének időtartamát meghosszabbítani úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát - az eredeti ajánlati kötöttség időtartama alatt - megküldi a DINPI részére. A DINPI az ajánlati kötöttség meghosszabbítására - indokolás megadásával - posta, fax, illetve elektronikus levél útján hívja fel az ügyfelet. Amennyiben a pályázó a DINPI felhívásának ellenére nem hosszabbítja meg benyújtott pályázatával kapcsolatosan az ajánlati kötöttség időtartamát - a DINPI által meghatározottak szerint, úgy a pályázó ajánlata érvénytelennek minősül.

 

8. A pályázatok nyilvános bontásának helye és időpontja:

8.1. A pályázatok bontásának helye:

 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,

1121 Budapest, Költő u. 21. „A” épület II. emelet 1. szoba

8.2. A pályázatok bontásának kezdő időpontja: 2017. december 21. 09.00 óra

A határidőben beérkezett zárt borítékokat a DINPI képviselői bontják fel. A pályázatok felbontásánál a pályázók, illetve a meghatalmazottaik és a DINPI képviselői lehetnek jelen.

 

9. A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó értékelési szempontok:

A DINPI a legmagasabb havi bérleti díjra ajánlatot tevő Ajánlattevővel köt szerződést.

 

10. A pályázatok elbírálásának időpontja vagy határideje:

A DINPI a pályázatok értékelését a pályázatok bontását követően haladéktalanul megkezdi.

A pályázatok elbírálásának határideje a pályázatok benyújtási határidejétől számított 5 nap.

 

11. A pályázat érvényességének feltételei

 

11.1. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó által:

 

a) vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;

b) ajánlott ellenszolgáltatást,

c) a pályázati felhívás alapján kötelezően benyújtandó dokumentumokat.

 

11.2. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

a)      a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Dokumentációban foglalt feltételeket elfogadja;

b)      a pályázat minimumkövetelményeit teljesíti;

c)      nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;

d)     tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel;

e)      nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása;

f)       az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt nem büntetett előéletű:

fa) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

fb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;

g)      hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásból;

h)      gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta;

i)        a bérleti szerződés rendelkezéseit elfogadja.

A Pályázó, illetve a pályázó vezető tisztségviselője a 11.2. f) pontjában foglaltakat hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni. A hatósági bizonyítvány benyújtásának elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

11.3. Érvénytelen a pályázat, ha:

 

a)        a Pályázó a pályázat benyújtását megelőzően érvényesen nem regisztrált;

b)        a pályázat nem felel meg a Pályázati Felhívásban foglaltaknak, illetve nem tartalmazza a kötelezően benyújtandó dokumentumok mindegyikét;

c)        a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult;

d)       a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;

e)        a DINPI-vel szemben 30 napot meghaladó lejárt tartozása van a pályázónak, vagy hozzátartozójának (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont), vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó, vagy közeli hozzátartozója, illetve élettársa többségi befolyással rendelkezik.

f)         ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 3 éven belül a pályázóval szemben természetvédelmi bírság került kiszabásra;

g)        ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 3 éven belül a pályázó felelőssége természetvédelmi szabálysértési eljárásban jogerősen megállapításra került;

h)        ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 7 éven belül a pályázónak természetkárosítás büntette miatti büntetőjogi felelősségét jogerős ítélet megállapította;

 

A DINPI érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a 254/2007. (X. 4.) Korm.rendelet 43. § (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettségét megsértette.

 

A fenti esetekben  csak az adott pályázat válik érvénytelenné, nem pedig a teljes pályázati eljárás.

 

Az érvénytelen vagy érvénytelennek nyilvánított pályázatot benyújtó pályázó a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt.  Erről - az érvénytelenség okának megjelölésével - a DINPI írásban értesíti a pályázót az érvénytelenség megállapításának időpontjától számított 8 munkanapon belül.

 

12. Az ellenszolgáltatás minimális összege

Az ajánlattevő kizárólag 40.000,-Ft/hó, vagy annál nagyobb mértékű bérleti díjra tehet ajánlatot.

Az ajánlattevő az itt rögzített díj mértékét, valamint a Pályázati Dokumentáció részét képező bérleti szerződéstervezetben foglaltakat a pályázat benyújtásával elfogadja.

Az a pályázat, amelyik a fentiekben rögzítetteknél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, érvénytelennek minősül.

 

13. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások

A nyertes pályázó a jelen Pályázati Felhívás 6.1. pontjában meghatározott vagyonelem bérletéért havi bérleti díjat köteles fizetni, melynek minimális mértéke a jelen pályázati felhívás 12. pontjában került meghatározásra.

 

14.  Az ajánlattevők értesítésének módja és időpontja:

A DINPI a pályázati eljárás eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban (elektronikus úton, vagy levélben) közli valamennyi pályázóval.

 

15. A szerződéskötésre vonatkozó lényeges feltételek, kötelezettségek és jogok meghatározása:

A DINPI – a pályázat nyertesével – legkésőbb 2017. december 29. napjáig bérleti szerződést köt.

A dokumentáció ellenértékét a DINPI a pályázók részére – a pályázati felhívás visszavonásának esetét kivéve – nem fizeti vissza és nem számítja be a bérleti szerződés ellenértékébe.

A bérleti szerződés a Pályázati Felhívás, illetve a nyertes pályázatnak megfelelő tartalommal kerül aláírásra.

Amennyiben:

a)  a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsult;

b) a bérleti szerződés megkötése után a szerződő fél nem teljesítése miatt a DINPI a szerződéstől elállt;

c) a bérleti szerződés a megkötésétől számított két hónapon belül – a felek közös akaratából, vagy az egyik fél által gyakorolt felmondási jog gyakorlása következtében – megszűnt

a DINPI jogosult a következő legjobb pályázatot benyújtó pályázóval szerződést kötni.

 


16. Hiányos pályázat esetén a pályázat lényegét nem érintő pótolható hiányosságok esetköre és a hiánypótlás teljesítésének határideje:

A DINPI a pályázat tekintetében a hiánypótlási lehetőséget kizárja.

 

17. Egyéb rendelkezések

17.1. A Bérlemény a pályázat benyújtására nyitva álló időtartamban, előzetes egyeztetés alapján, a Bérbeadó munkatársa (Szűcs Gábor területkezelési és üzemeltetési referens, tel.: 06-30-663-46-65) kíséretében tekinthető meg.

17.2. A DINPI fenntartja a jogát arra, hogy:

a) a jelen Pályázati Felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt bármikor indoklás nélkül visszavonhatja;

 

b) a nyertes pályázó visszalépése esetén, vagy a Pályázati Felhívás meghatározott feltételeinek bekövetkezése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a soron következő helyezettel szerződést kössön.

17.3. A DINPI rögzíti, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat eredményétől, vagy eredményességétől függetlenül a pályázót terhelik.

17.4. A bérleményt tilos albérletbe adni, vagy egyébként ingyenesen, vagy visszterhesen más személy, vagy szerv használatába adni.

17.5. A Pályázati Felhívásban nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (1) bekezdése,

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,

valamint a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet,

az élelmiszer higiéniáról szóló 852/2004|EK rendeletben, valamint az az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (Vll.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendeletben meghatározott előírások,

 

a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. törvény.

 
 
 
   
 
2017.11.20.
Facebook
Sas-hegyi Látogatóközpont
Alcsúti Arborétum
Ócsai Tájház
Pál-völgyi-barlang
Pilisi len Látogatóközpont
Szemlő-hegyi-barlang
Jókai-kert
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design