magyar english
Cincér Hírlevél
Szakvezetési segédlet
Hiúz Ház – Erdei Iskola és Látogatóközpont Királyréten
Kökörcsin Ház
Nemzeti Parki Termék védjegy

Közadatkereső
Földművelésügyi Minisztérium
Haszonbérleti pályázati felhívások

A 1338/2015 (V.27.) Kom. határozatban rögzített feladat végrehajtásához kijelölt kapcsolattartó adatai:

Bakos Dorottya,
birtokügyi referens
Tel.: + 36 1 391 4623
E-mail:
bakosd@dinpi.hu

Pályázati felhívás PB
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. szakasz (1) bek. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3-4. szakasz rendelkezései alapján a vagyonkezelésében lévő Pál-völgyi-barlang büfé helyiségének üzemeltetésére az alábbi fő szempontok szerint bérleti szerződést kíván kötni.
   
  1. A pályázat tárgya

A Magyar Állam tulajdonában és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő – a Pál-völgyi-barlang Felszíne Természetvédelmi Terület részeként országos jelentőségű védett természeti területen fekvő – Budapest belterület 15622/14 helyrajzi szám alatti, természetben a 1025 Budapest II. ker., Szépvölgyi út 154. sz. alatt található ingatlanon álló fogadóépület részterülete - a pályázati dokumentációban ugyancsak rögzített módon - a következőek szerint:

a fogadóépületből mintegy 62 m2 területű, részben Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal közös használattal érintett (büfé, raktár, öltöző, személyzeti mellékhelyiség és a fogadóépületéhez kapcsolódó 21,46 m2 alapterületű látogatói mellékhelyiség, illetve annak 13,76 m2 alapterületű nyitott előtere, látogatói váró, ruhatár, szélfogó) helyiségek, valamint az épülethez tartozó 32 m2 területű terasz, továbbá a hozzávetőlegesen 23,8 m2 olajtároló pince megnevezésű raktárhelyiség, valamint a szintén közös használatú, mintegy 1200 m2 részben murvával borított út, parkosított nyílt, illetve fával borított ingatlanrész.

 

2. A bérlet időtartama

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a szerződést határozott időtartamra, a jelenlegi bérlő nyertessége esetén 2018. január 1-től 2021. december 31-ig, egyebekben 2018. február 1-től 2021. december 31-ig köti meg.

A szerződés hatálybalépésének dátuma: az illetékes hatóságnak (Budapest, II. Ker. Polgármesteri Hivatal) a bérleti jogviszony létrejötte alapján hozott, a Bérlő tevékenységét engedélyező határozata jogerőre emelkedésének, tudomásul vételének, vagy a tevékenység bejelentésének napján lép hatályba.

 

3. A bérlő főbb kötelezettségei

A bérlő vállalja, hogy a tevékenysége során elsőbbséget biztosít a környezetbarát, energiatakarékos termékek számára, a víz- és energiafelhasználás minimalizálására való törekvés érdekében szervezi tevékenységét, s választja meg a felhasznált eszközöket, valamint kötelezettséget vállal a szelektív hulladékgyűjtés megszervezésére, a használt sütőzsiradék elszállíttatására, valamint hogy e kötelezettsége teljesítését is célzó éves fejlesztési tervet készít.

A bérlő saját költségén a bérlemény teljes területét karbantartja, felel a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való tartásáért, továbbá a közegészségügyi-, tűz-, baleset-, munka- és vagyonvédelmi előírások betartásáért és betartatásáért. Legalább évi két alkalommal nagytakarítást, a bérlet fennállása alatt évenként tisztító festést, mázolást köteles végezni.

A bérlő vállalja a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyes – ajánlatkérő által meghatározott – termékeinek külön díjazás ellenében történő értékesítésére vonatkozóan a bérleti szerződés megkötését követő 3 hónapon belül szerződést köt, illetve azokat felhasználja termékkínálatában.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által minimálisan elvárt bérleti díj mértéke: 250.000 Ft/hó.

A bérbeadás részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció részeként csatolt bérleti szerződéstervezet tartalmazza.

 

4. A pályázat érvényességi kellékei

A pályázónak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság központi irodaépületében (1121 Budapest, Költő u. 21., tetőtér 1. sz. iroda) munkanapokon 9 és 16 óra között a pályázat leadását megelőzően regisztrálnia kell, melyet követően 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint ellenérték (regisztrációs díj) befizetésével szükséges kiváltania a pályázati dokumentációt. A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét. Az ajánlatkérőnek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy a dokumentációt átvevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. A regisztrációs díjat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 15 banki napon belül a pályázó által megjelölt bankszámlaszámra visszautalja, ha az ajánlatkérő visszavonja a pályázati felhívást, vagy az eljárás eredménytelen.

A regisztráció határideje: 2017. december 20. szerda 12.00 óra

Érvényes a pályázat, amennyiben

1.)   a pályázatot jelen felhívásban meghatározott határidőben nyújtották be;

2.)   a pályázat jelen felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak megfelel, a regisztrációs díj befizetését a pályázó igazolta, továbbá az előírt dokumentumokat az ajánlata részeként benyújtotta, csatolta;

3.)   a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonattal igazolta, hogy csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt nem áll, tevékenységét nem függesztette, illetve függesztették fel, valamint a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta;

4.)   az ajánlattevő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott eredeti dokumentummal igazolta, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik.

 

5. A helyszíni bejárás időpontja

Igazgatóságunk a helyszín megtekintését 2017. december 15-én pénteken 11 órakor, az Igazgatóságunk munkatársánál (Szücs Gábor területkezelési és üzemeltetési referens, 06-30/663-4665) legalább három munkanappal megelőzően történt előzetes igénybejelentést követően biztosítja. A pályázat benyújtásának a helyszín (jegyzőkönyvben rögzített) megtekintése előfeltétele.

 

6. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A pályázónak a pályázati dokumentációban előírtak szerint elkészített pályázatát egy eredeti és egy másolati példányban, példányonként bekötve, összefűzve, vagy összetűzve, „Pályázat a Pál-völgyi-barlang büfé üzemeltetésére” felirattal és a boríték zárásánál – a pályázatot aláíró, képviseleti joggal rendelkező személy – kézjegyével ellátott zárt borítékban kell benyújtania. A pályázat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság központi irodaépületében (1121 Budapest, Költő u. 21.,) a tetőtér 1. sz. irodahelyiségében hétköznap 9 és 14 óra között adható le igazgatóságunk munkatársával, Szücs Gábor területkezelési és üzemeltetési referenssel (Mobil: 06/30 6634665 előre egyeztetett időpontban személyesen, valamint postán is beküldhető a 1525 Budapest, Pf.: 86. címre úgy, hogy a megjelölt határidőig a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál a pályázat érkeztethető legyen. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a nem megfelelően címzett, vagy feliratozott boríték elirányításáért, idő előtti felbontásáért, illetve a postai küldemény elveszéséből, kézbesítésének bármely okból történő meghiúsulásából, vagy határidőn túli érkezéséből származó felelősségét kizárja, az ebből eredő összes kockázat a pályázót terheli. A pályázó felelőssége, hogy ajánlata a sértetlenséget biztosító megfelelő csomagolásban, a megadott formában és határidőben kerüljön benyújtásra.

A dokumentáció átvételével, a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a pályázónak kell viselnie. A pályázó által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hiánypótlásra lehetőséget nem ad.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében eljáró ügyintéző a pályázat beérkezésekor az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, továbbá az átvételéről igazolást ad a pályázónak.

A pályázatokat 2017. december 20-án szerdán 16 óráig fogadja be a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. A pályázó e határidő lejártáig módosíthatja (vagy vonhatja vissza) ajánlatát. Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után módosítja, vagy vonja vissza az ajánlatát, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy Igazgatóságunk a Központi Érkeztető Rendszeren keresztül kapja meg postai küldeményeit, mely több nappal meghosszabbíthatja a kézbesítést.

 

7. Ajánlati kötöttség

Az ajánlattételi kötöttség időtartama jelen pályázati felhívás közzétételétől számított 80 nap.

 

8. A pályázatok bontása

A pályázatok bontására 2017. december 21-én délelőtt 11 órától kerül sor a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság központi irodaépületében, melyen a pályázó, illetve a pályázó képviselője részt vehet.

A pályázók a pályázatok bontásának időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra jelen felhívásban foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent pályázók, illetve képviselői, részvételük igazolására jelenléti ívet írnak alá.

Kizárólag az a pályázat kerül felbontásra, amely zárt csomagolásban, a pályázat benyújtása határidejének lejártáig, a pályázat benyújtásának helyére beérkezett.

A pályázatok felbontásakor a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ismerteti a pályázók nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A pályázatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül lapolvasón rögzített elektronikus formában megküld az összes pályázónak.

 

9. A pályázat elbírálása

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a pályázatok rangsorolásakor az alábbi értékelési szempontokat és módszert alkalmazza:

1.)      a bérleti díj havi mértéke – 6 súlyszámmal;

2.)      a pályázó hasonló szakmai területen folytatott eddigi, a bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelő tevékenysége (referencia) – 2 súlyszámmal;

3.)      a pályázó eddigi tevékenységének bemutatása, tárgyi, személyi feltételei, tervezett hasznosítási tevékenységének részletes bemutatása, üzleti, fejlesztési terve, partnerek bemutatása – 2 súlyszámmal;

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság bírálóbizottsága a fenti értékelési szempontok mindegyike esetében 1-10 pontszám között értékeli a benyújtott ajánlatot úgy, hogy a bíráló bizottság által legkedvezőbbnek ítélt ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, majd az ezt követően értékelt ajánlatok arányosan alacsonyabb pontszámot.

A pontszámok kiosztásának módszere/módszerei a részszempontok tekintetében:

Az 1.) bírálati részszempont esetében a legmagasabb bérleti díj, a 2. bírálati részszempont esetében a hónapokban kifejezett leghosszabb igazolt referencia a legkedvezőbb a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság számára.

A pályázat legmagasabb ajánlati eleme (Emax) kapja a legmagasabb pontszámot, azaz

           Pmax = 100

A pályázat legalacsonyabb ajánlati eleme (Emin) a legmagasabbhoz képest arányosan kevesebb pontot kap, azaz

           Pmin = (Pmax*Emin) / Emax

A pályázat köztes ajánlati elemének (Eközt) pontszáma a legjobb és a legrosszabb ajánlati elem által kijelölt egyenesre illeszkedik azaz,

           Pközt = Pmax - {[(Emax - Eközt) * (Pmax - Pmin)] / (Emax - Emin)}

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a 3.) bírálati részszempont esetében az alábbi sorba rendezési módszert alkalmazza:

1.      a pályázó eddigi tevékenységének bemutatása,

2.      a pályázó üzleti, fejlesztési terve,

3.      a pályázó tervezett hasznosítási tevékenységének részletes bemutatása,

4.      a pályázó tárgyi, személyi feltételei,

5.      partnerek bemutatása.

A 3.) bírálati részszempontot tekintve előnyös az a pályázat, ha a pályázó által vállalt intézkedések biztosítják:

a)    a pályázat tárgyát képező helyiségek műszaki állapotának, felszereltségének, a Pál-völgyi-barlang látogatóinak színvonalas vendéglátásának évről-évre történő javulását,

b)    a hasznosítási tevékenység során az energiatakarékos eszközök, környezetbarát, hazai termékek alkalmazását, forgalmazását,

c)    a hasznosítási tevékenység során a hazai kis- és középvállalkozó, őstermelő partnerek előnyben részesítését,

d)    a víz- és energiafelhasználás minimalizálását,

e)    a tevékenység során keletkező hulladék újbóli felhasználását,

f)    az a)-e) pontokban foglaltaknak számszerűsíthető, évenként történő értékelését.

 

A helyezéshez az alábbiak szerint rendeli hozzá a pontszámot a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság:

A helyezéseket fordítva kell számolni, azaz az első helyezett az utolsó helyezett sorszámát kapja meg.

Az első helyezett kapja az összes pályázó számának megfelelő sorszámot (Helső).

Az első helyezett kapja legmagasabb pontszámot, azaz

     Pmax = 100

Az utolsó helyezett Hutolsó = 1 sorszámot kap, és a legmagasabbhoz képest arányosítva számítandó a pontszáma, azaz

          Pmin = (Pmax*Hutolsó) / Helső

A köztes helyezettek (Hköztes) pontszámai a legjobb és a legrosszabb ajánlati elem által kijelölt egyenesre illeszkednek azaz,

           Pközt = Pmax - {[(Hutolsó - Hköztes) * (Pmax - Pmin)] / (Helső - Hutolsó)}

 

                                          1

P =  ____________________________________    *     ( Pmax – Pmin)

                      ajánlat helyezési sorszáma

Amennyiben a legjobb és a legrosszabb pályázat azonos, mindegyik maximális pontszámot (10 pont) kap.

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a számításokat mindegyik bírálati részszempont esetében két tizedesjegy pontosságig végzi el, a kapott pontszámnak két tizedes jegyre kerekítésére a súlyszámmal történő szorzást megelőzően kerül sor. A részszempontokra adott, súlyozott pontszámokat pályázatonként összeadja, így alakul az egyes pályázatok végső összpontszáma.

Összességében azt a pályázatot értékeli Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a legelőnyösebbnek, amelynek összpontszáma a legmagasabb. Pontszámazonosság esetén a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság azon pályázót részesíti előnyben, aki magasabb bérleti díjat tartalmazó ajánlatot nyújtott be. Pontszámazonosság és azonos bérleti díj esetén nyílt sorsolással választja ki a nyertes pályázót.

 

10. Eredménytelen az eljárás, amennyiben

1.)   a pályázatok benyújtására meghatározott határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

2.)   valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát, vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

 

11. Az ajánlatkérő fenntartja a jogát

1.)      a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa;

2.)      bármely, jelen felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, az ajánlattevők megfelelő értesítése mellett módosítson (megfelelő értesítésnek minősül az e-mailen, fax-on, futár útján vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként a pályázó által megadott bármely elérhetőségi címre történő megküldés);

3.)      indokolás nélkül visszavonja a pályázatot legkésőbb a 6. pont szerinti határidőig.

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a pályázók számát a pályázatok bontásáig, a pályázatok tartalmát a döntéshozatalig köteles titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevőknek nem adhat.

A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázókat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az elbírálás napján távmásolón vagy drótpostán tájékoztatja, mely tájékoztatást írásban ajánlott tértivevényes postai küldeményként is megküld a pályázóknak.

 

A nyertes pályázóval a szerződéskötés várható időpontja: 2017. december 29


   
 
2017.11.20.
Facebook
Sas-hegyi Látogatóközpont
Alcsúti Arborétum
Ócsai Tájház
Pál-völgyi-barlang
Pilisi len Látogatóközpont
Szemlő-hegyi-barlang
Jókai-kert
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design